Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri 8 ur za zdravje

ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre 8 UR ZA ZDRAVJE je podjetje Maremico d. o. o. Šlandrova ulica 4, 1231 Ljubljana – Črnuče.

Pravila in pogoji se nanašajo na objavo za omenjeno nagradno igro, ki bo potekala na dogodku Konferenca 8 ur za zdravje, 14. 3. 2020 v Kristalni palači. Dogodek poteka v organizaciji podjetja Maremico d.o.o.TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se prične 14. 3. 2020 na kraju dogodka Konferenca 8 ur za zdravje ob 9.00 in se konča isti dan ob 14.00.POGOJI, VSEBINA IN NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe, ki na dogodku Konferenca 8 ur za zdravje izpolnijo nagradni kupon. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, zaposlene pri podjetju Maremico d.o.o. in njihovi ožji družinski člani.

Udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri tako, da na kuponu izpolni spodnje zahtevane podatke:

  • odgovori na nagradno vprašanje,
  • izpolni prijavnico za sodelovanje v nagradni igri s svojimi osebnimi podatki (ime, priimek in e-naslov).

Ob tem lahko udeleženec nagradne igre poda tudi soglasje za prejemanje e-novic Maremico d.o.o.

Z oddajo kupona za sodelovanje v nagradni igri se udeleženec strinja, da je seznanjen in sprejema ta pravila sodelovanja v nagradni igri ter podaja soglasje za obdelavo osebnih podatkov za namen sodelovanja v nagradni igri, izvedbo javnega žreba nagrade in razglasitev nagrajenca na dogodku Konferenca 8 ur za zdravje, obvestilo nagrajenca po elektronski pošti ter objavo imena in priimka nagrajenca na spletni strani www.8urzazdravje.si še za čas 10 dni od zaključka dogodka. Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat.NAGRADE

  • pisarniški stol Spinalis, v neto vrednosti 400 €,
  • vzglavnik Leticia M velikosti, v neto vrednosti 89,00 €,
  • vzglavnik Leticia AntiAge, v neto vrednosti 79,90 €,
  • 20 Carpio ergonomskih ”Wrist Rest” Carpio, v neto vrednosti 29,90 € in
  • 3 paketi pohodnih palic in termovke, v neto vrednosti 30,10 €.

Nagrade so prispevali partnerji konference: Maremico d.o.o., Ham d.o.o., DELTAHUB d.o.o. in Triglav zdravje.

Denarno izplačilo nagrad ni mogoče. Nagrade niso prenosljive. V vrednosti razpisanih nagrad je že vštet DDV. Organizator je dolžan v imenu nagrajenca skladno z Zakonom o dohodnini plačati akontacijo dohodnine v višini 25 % od bruto vrednosti nagrade. Zato bomo pred izročitvijo pripadajoče nagrade nagrajencu potrebovali njegovo davčno številko. V primeru, da nam davčne številke ne bo sporočil najkasneje do 14. 3. 2020, mu nagrade ne bomo mogli izročiti. Bruto vrednost nagrade je neto vrednost nagrade, povečana s koeficientom davčnega odtegljaja. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam.ŽREBANJE NAGRAJENCEV IN OBJAVA PODATKOV

Javno nagradno žrebanje bo potekalo dne 14. 3. 2020 na dogodku Konferenca 8 ur za zdravje ob 14.30.

Nagrajenci bodo o rezultatu nagradne igre obveščeni z javno razglasitvijo takoj po žrebu in po elektronski pošti. Nagrajenci bodo objavljeni tudi na spletni strani www.8urzazdravje.si.

Organizator oz. njegovi pogodbeni obdelovalci bodo osebne podatke, ki so označeni kot obvezni (ime, priimek, e-naslov), uporabili zgolj za potrebe izvedbe te nagradne igre v skladu z vso veljavno slovensko in evropsko zakonodajo. Več o tem si lahko preberete v politiki zasebnosti, objavljeni na spletni strani www.8urzazdravje.si/politika-zasebnosti, z morebitnimi vprašanji pa se lahko obrnete tudi na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov na elektronski naslov prodaja@maremico.si.OBVEZNOSTI NAGRAJENCA

Nagrajenci so dolžni takoj ob razglasitvi žrebanja ali pa najkasneje do 17. 3. 2020 organizatorju na naslov Maremico d.o.o., Šlandrova ulica 4, 1231 Ljubljana – Črnuče, posredovati ime, priimek, stalni naslov in davčno številko, v nasprotnem primeru izgubi pravico do nagrade. V primeru, da nagrajenec preda vse potrebne podatke že na dogodku Konferenca 8 ur za zdravje, lahko prevzame nagrado oziroma darilni bon za prevzem nagrade na kraju dogodka Konferenca 8 ur za zdravje. Prevzem nagrade mora nagrajenec opraviti najkasneje 30 dni po koncu dogodka. Po preteku roka za prevzem nagrade nagrajenec izgubi pravico do prevzema nagrade. Organizator nagradne igre nagrade, ki je nagrajenec ne prevzame, ni dolžan podeliti in tudi ni dolžan izvesti dodatnega oz. nadomestnega žrebanja.

Sodelujoči, ki prejme nagrado nad vrednostjo 42 € z DDV, je po zakonu davčni zavezanec, zato je dolžan posredovati podatek o svoji davčni številki in kraju davčnega urada.

Šele, ko organizator prejme vse podatke (ime, priimek, naslov, hišna številka, pošta in kraj, davčna številka in kraj davčnega urada), se šteje, da se nagrajenec strinja s prevzemom nagrade.ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za (ne)resničnost podatkov, ki jih posredujejo sodelujoči v nagradni igri. Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri in ne odgovarja za kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči trpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev ali na samem kraju dogodka Konferenca 8 ur za zdravje obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

Organizator ne nosi nobene odgovornosti niti ne sodeluje v sporih glede lastništva nagrad. Spori, povezani s pravicami okrog lastništva nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator podeli nagrado tisti osebi, ki je bila izžrebana v nagradni igri in ki je organizatorju posredovala svoje osebne podatke.KRŠITVE PRAVIL

Če se pred razglasitvijo nagrajencev izkaže, da določena oseba skuša doseči ali doseže sodelovanje v nagradni igri ali podelitev nagrade s kršitvijo teh pravil ali zakonodaje, ji organizator lahko prepreči sodelovanje v nagradni igri. Če se kršitve izkažejo po razglasitvi nagrajencev, organizator nagradne igre kršiteljem ni dolžan podeliti nagrade.REŠEVANJE PRITOŽB

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. Pritožbo lahko sodelujoči pošlje na sedež organizatorja v roku 15 dni od objave nagrajenca. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega v nagradni igri.KONČNE DOLOČBE

Organizator si pridržuje pravico sprememb splošnih pogojev, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih pravil nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na spletni strani www.8urzazdravje.si in družbenem omrežju, kjer je nagradna igra objavljena.

Splošni pogoji in pravila te nagradne igre so v celoti dostopni na www.8urzazdravje.si.

Morebitna vprašanja v zvezi z nagradno igro, lahko pošljete na elektronski naslov marketing@maremico.si ali pokličete na tel. št. 56 10 907.